author : Yuki Aoyama
publisher : Shufu to Seikatsu Sha
Shufu to
Seikatsu Sha
Mainichi no Nabe
121