author : Harumi Kageyama
publisher : Nihon Vogue-Sha
Nihon Vogue
Motto Motto
Mainichi
Nuno Zouri
174