author : Harumi Kageyama
publisher : Nihon Vogue-Sha
Nihon Vogue
Mainichi
Nuno Zouri

139