client : Bijutsu Shuppan-Sha
illustration : Noritake
Bijutsu Shuppan
Tokyo Artrip
Wagashi

178